CLIPPINGS

November, 2012
Pink
Istorii zvezd
Istorii zvezd
Pink
Zhenskiy Zhurnal
Mini
OOPS!
Cosmopolitan
ELLE
ELLE
Pink
Dietika
Pink
ELLE
Istorii zvezd
L'Officiel
Votre Beaute
OOPS!
Votre Beaute
OOPS!